تالار زبانشناس

منظور این جمله در درس unlikely friends

منظور این جمله در درس unlikely friends
0

In a video recorded during their reunion in the African jungle, Damian passes leaves from his mouth to Kwibi’s


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دوستی های بعید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « دوستی های بعید »

1 Like

In a video recorded

در یک ویدیو که ضبط شده بود

during their reunion in the African jungle,

در حین تجدید دیدار آنها در جنگل آفریقا

Damian passes leaves from his mouth to Kwibi’s

دیمین برگها رو از دهان خودش به دهان کوییبی داد.

یعنی برگها رو دهان به دهان به کوییبی داده

5 Likes