تالار زبانشناس

سلام دوستان من دنبال یه پارتنر هستم لطفا بهم کمک کنید

من تازه شروع به یادگیری کردم ولی خودخوان نیاز دارم کسی باهاش مکالمه کنم

3 Likes

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن