تالار زبانشناس

معنی as چیست

When George heard this he rode as fast as he could to the lake

معنی این جمله چیه و نقش دوتا as و معنیشون چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

اینجا را مطالعه کنید
نشان دادن برابری و یکسان بودن دو چیز استفاده می کنیم.

The world’s biggest bull is as big as a small elephant.

بزرگترین گاو نر جهان به اندازه یک فیل کوچک است.

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks.

هوای امسال تابستان به بدی پارسال است. هفته هاست که بارش باران قطع نشده است.

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile.

تو باید تا آنجایی که می توانی با دقت آن را باز کنی. خیلی شکننده است.

more examples:

It’s not as heavy as I thought it would be, actually.

Rory hasn’t grown as tall as Tommy yet.

She’s not singing as loudly as she can.

They didn’t play as well as they usually do.

آنها به خوبی همیشه شون بازی نکردند

Can you come as soon as possible?

می تونی تا جایی که ممکن زود بیای

Go to as many places as you can.

We got here as fast as we could.

Greg makes as much money as Mick but not as much as Neil.

They try to give them as much freedom as they can.

آنها سعی کردند تا جایی که ممکنه بهشون آزادی بدند

There weren’t as many people there as I expected.

he second race was not quite as easy as the first one. (The second race was easy but the first one was easier.)

These new shoes are not nearly as comfortable as my old ones. (My old shoes are a lot more comfortable than these new shoes.)

6 Likes

خیلی ممنون از کمکتون
لطفا اگه میشه اون جمله ای رو که من‌ نوشتمو‌ ترجمشو بگین

4 Likes

خواهش میکنم،
معنیش:
وقتی جرج این ( قضیه)، را شنید با (تمام) سرعتی ک میتونست به سمت دریاچه تاخت
کلمه rodeگذشته ride است و اینجا بمعنی سواره رفتن (با اسب) و یا تاختن است.

4 Likes

خیلی عالی توضیح دادید.:clap:

2 Likes

معنی در حالی که رو میده یا وقتی که

1 Likes