تالار زبانشناس

نقش sدر کلمه wantsچیست

Karen wants a new hobby


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 3- کارن یک گربه می گیرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

S نشانه ی سوم شخص است که به جای does میاد

مثل she gos to school every day

اگر در جمله does بیاد s هم حذف نیشود

4 Likes

سلام. خوش اومدید

تو زبان انگلیسی، برا نشون دادن زمان حال ساده، برا فاعی سوم شخص مفرد (آن، او) و ضمایر

he, she, it

لازمه که به فعل اصلی جمله، s یا es اضافه شه

go…goes
want…wants
take…takes

3 Likes