تالار زبانشناس

معنی watched

گذشته ی watch به معنی نگاه‌کردن

6 Likes