تالار زبانشناس

ببخشید فرق other با another چیه

فرق other با another چیست

2 Likes

مطالعه کنید
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/difference-other-another&ved=2ahUKEwiUs4ayo9vnAhUBsXEKHfYtBSkQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw26v-_L5htOEyiDj9kLg432

3 Likes