تالار زبانشناس

عدم همخوانی متن با صدا

در درس مشکل سلول سیزده از سری کتاب‌های خیلی ساده از فصل سوم به بعد صدا با متن همخوانی ندارد


این تاپیک مربوط به فصل« صدای عجیب » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « مشکل سلول سیزده »

5 Likes