تالار زبانشناس

دروس پایه ای جی

Serve the devil یعنی چی؟

2 Likes

یعنی در خدمت شیطان
serve یعنی خدمت کردن
devil یعنی شیطان

4 Likes