تالار زبانشناس

تفاوتno one و nobody

3 Likes

باسلام،کاربرد nobody بیشتر هست از no one

3 Likes