ساختار و ترتیب دو جمله آخر جوجه اردک زشت چگونه است؟

ســلام. برای سوال اولتون اگر تو تالار یک سرچ ساده می کردید کاربرد as رو پیدا می کردید

معنا و کاربردهای مختلف as

  1. میتوان بجای یه حرف اضافه بکار برد در این صورت معنی اش میشه: به عنوان ، مانند

I would enter as competitor
As mother, I have to take care of my girl

2.به معنی چون معادل زیرا , because

As you refuse to recognize me, I shall go away

  1. به معنی در حین ، معادل while در حالی که، همین طور که

As he was talking, he began to cry

4.برای مقایسه بسیار کاربرد دارد

he is as jealous as you are
she is as clever as her father

در اینجا به معنی در حین یا همزمان رو میده

Untitled

سوال دومتون

خب معنی جمله اینطوره که تمام باقی حیوانات اونها رو در حین پرواز تماشا کردند و برای همیشه دوست هم خواهند ماند…

خب قاعده ی خاصی نداره می تونست بگه دو قو رو دیدند که برای همیشه دوست هم خواهند ماند سپس با هم پرواز کردند…

ولی شاید حالت اول قشنگ تر باشه نمی تونیم بگیم چرا نویسنده اینجوری نوشته…

3 پسندیده