کاربردهای if

واژه یif به معناهای آیا، که آیا، اگر؛ هسش… شاید معنای های دیگه ام داره ولی من همینارو میدونسم :blush:

2 پسندیده