تالار زبانشناس

معنی کلمه already

سلام خسته نباشی
معنی این درس برام یکم گنگه
Already رو هم نمیتونم معنی کنم

How much good would I do if I knew my mood would always be good? Could I choose my good mood and do what I knew I must do? What if I looked for good moods? What if I read good books and took good moods from them? Would I be blue or would my mood improve? What if I knew how to choose already? What if I’m already moving to success and happiness? What if I knew everything I need to know already? What if it’s true? I’m already happy. I’m already successful. I’m already an excellent English speaker. I’m already getting better and better every day. It’s true.

میشه راهنمایی کنید


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « حرف صدا دار بلند و کوتاه O »

3 Likes

(سلام بفرمایید
Adverb) تا کنون، تا این زمان، تا به حال، تا آن موقع

(Adverb) به این زودی
(Adverb) پیش از این، قبلا، از پیش

  • I had already thought of this problem
  • از پیش فکر این مسئله را کرده بودم.
  • when she arrived, the children were already in bed
  • وقتی وارد شد بچهها دیگر در رختخواب بودند.
  • you are already two days late
  • همین حالا هم دو روز دیر کردهاید.
  • I have enough headaches already
  • فعلا به اندازهی کافی دردسر دارم.
  • children, that’s enough already!
  • (عامیانه) بچهها دیگر بس است
6 Likes

سلام already توی زمان persent perfect استفاده میکنیم . کاری که انجام دادیم و تمام شده i have already watched movie

4 Likes

ممنون خیلی لطف کردید :blossom::blossom:

3 Likes

خیلی ممنون لطف کردید:blossom::blossom:

2 Likes

You use already to show that a situation exists at this present moment or that it exists at an earlier time than expected. You use already after the verb ‘be’ or an auxiliary verb, or before a verb if there is no auxiliary. When you want add emphasis, you can put already at the beginning of a sentence.
Collins dictionary
I’m already happy. I’m already successful. I’m already an excellent English speaker
من الانش هم خوشحالم.من الانش هم موفقم.من الانش هم یه گوینده انگلیسی عالی هستم

1 Likes