سلام prince called hamlet در این جمله called چی معنا میده

سلام.

به معنای نام داشت

1 پسندیده