تالار زبانشناس

گرامر و سوالی کردن جمله

Alissa’s car won’t start because it’stoo cold outside
چرا برای سوالی کردن جمله فوق در داستان الیسا از dose استفاده شده ؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 20- الیسا می خواهد به سر کار برود. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes