چرا کلمه had قبل از come to آمده چرا was نیومده. A dragon had come out

چون ماضی بعید هستش had come و بمعنی آمده بود

ولی اگه was بیاد باید بعدش صفت بیاد مثلا
He was tired او خسته بود
و یا فعل ing دار میاد مثل was coming.

4 پسندیده