تالار زبانشناس

کاربردbeدر بعضی جملات

ساختار جمله برای اینده است

1 Likes

یعنی برگشتن

یعنی اشتباه کردن، درست نبودن (اشتباه یا درست نبودن کاری یا حرفی).

2 Likes

دو نوع فعل اصلی داریم
یک افعال am, is, are در زمان حاضر و was و wereدر زمان گذشته ک ب آنها افعال to be گفته می شود، هستند
این افعال قبل از صفات و اسماء واقع میشوند مثل he is wrong او اشتباه میکند
یا she is Zahra او زهرا است
نوع دوم افعال عادی هستند مثل
talk, meet , see, buy
این افعال پس از فاعل می آیند مانند
Ali sees his brother on the street

حال اگر افعال( to be نوع اول) بخواهند در زمان آینده استفاده شوند، یک روش آن استفاده از کلمه ی will هست لکن نمی توان مثلا خود am یا is را بعد از will آورد بلکه به جای آن از فعل اصلی be ک همان معنا را دارد استفاده می شود مثلا
He will be wrong
اما افعال عادی( غیر از افعال to be) به همان صورت عادی خود بعد از will می آیند
She will go to university next year

3 Likes