تالار زبانشناس

She wishes he would give her more of a chance to speak

چرا اینجا از would استفاده کرده

She wishes he would give her more of a chance to speak


این تاپیک مربوط به داستان« Story 47 - Jessica Has a Problem at Work » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

این جمله برای آرزو ی اتفاق افتادن یک چیز در زمان آینده هست یعنی
او دوست داشت(آرزو داشت) ک او در آینده فرصت بیشتری برای صحبت ب او بدهد
اگر آرزو برای آینده باشد باید بعد از wishاز فعل آینده در گذشته (would do) استفاده کرد

2 Likes