تالار زبانشناس

چرا درمتن داستان کلمه ای رابرای ترجمه میزنم به شکل دیگر میاد داخل ترجمه گر ولی باهمان معنی شکل جمله در ترجمه گر تعقییر میکند