تالار زبانشناس

What ya got cooking?

Ya در جمله what ya got cooking? چی هست?

1 Likes

من فک میکنم به جای you استفاده شده

1 Likes