تالار زبانشناس

تسلط کامل به یک درس یعنی چی؟؟ من 2 دور جوجه اردک و هملت گوش دادم

و الان کلماتشو بلدم
ولی مفهوم تسلط کامل نمیفهمم
یعنی باید قصه رو خودم تعریف کنم؟

1 Likes

بله یا باید به انگلیسی نوشته هاشو بخونی

1 Likes