تالار زبانشناس

لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی۱

Assist = همکاری کردن
Consist = شامل شدن
Insist = اصرار کردن
Resist = مقاومت کردن
Persist = پافشاری کردن
*
Host = میزبان
Hostle = هتل رایگان
Hostility = خصومت
Hospitality = مهمان نوازی
*
Generous = سخاوتمند
Genius = نابغه
Genuin = اصلی_خالص
Gorgeous = زیبا
*
Suppose = گمان کردن
Oppose = مخالفت کردن
Depose = خلع کردن
Impose = تحمیل کردن
Dispose = خلاص شدن
Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
Compose = نوشتن_سرودن

7 Likes