تالار زبانشناس

He will keep being in many movies and will stay very popular

سلام
در اینجا keep دقیقا ب چه معناست؟

He’d been in many movies and had been very popular
در جمله قبلی و این جمله، keep ب معنای بازی میکرده ترجمه شده و در جمله دومی keep نیومده و فقط had been هست.چرا در معنی یکی هستند ولی ی جا keep استفاده شده و ی جا استفاده نشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 38- بازیگر مورد علاقه ساشا و جن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
جمله دوم اشتباه ترجمه شده و به آینده اشاره داره.
He will keep being in many movies and will stay very popular.
( در فیلم های زیادی به بازی کردن ادامه خواهد داد و محبوب باقی خواهد ماند.)
بطورکلی یکی از معانی keep به معنی ادامه دادن انجام کاری هست.
جمله اول زمان گذشته کامل هست و درست ترجمه شده.
(Had+ p.p)

3 Likes