تالار زبانشناس

شب دوازدهم چرا in

Duke Orsino is in love with Lady Olivia.

چرا گفته is in love یعنی چرا in استفاده کرده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

In love به طور کلی به معنیه عاشق بودنه دوست عزیز

3 Likes