تالار زبانشناس

سوال در مورد فعلgrew

سلام.
چه مواقعی ما میتوانیم از فعلgrew به معنای(شدن)استفاده کنیم. مثلا چرا در جمله زیر ازget و یاbecame استفاده نشد؟

The animals grew tired of listening to the hare


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام
یکی از معانی grow هست.
بنابراین میتونه interchangeably با become بکار بره.
…The animals became/grew tired of
چند مثال:
My eyes soon grew accustomed to the darkness
(چشمام زود به تاریکی عادت کرد.)
.Mark and Jenny were growing closer every day
(مارک و جنی هر روز به هم نزدیک تر می شدن.)

5 Likes