تالار زبانشناس

استفاده از do برای سوم شخص

سلام.
به نظر من چون فعل دوم.البته نمیدونم چرا بدون to اومده
She makes him to do his houswork
باز اساتید بهتر میتونن جواب بدن.

3 Likes

ب عنوان جراند یا infinitive بکار رفته ینی دوتا فعل کنار هم،چرا does نشده ؟ چون فعل ب صورت مصدر بکار رفته do ب کسی بر نمیگرده ، فقط میشه (انجام دادن)

4 Likes

سلام برای این که قبل از home work do میاریم
تو این جمله do verb
ولی اگه خواستیم سوالی کنیم برای سوم شخص does استفاده میشه .

4 Likes