تالار زبانشناس

با هم بیاموزیم

افعال دو بخشی

برای نمایش بهتر روی عکس ها ضربه بزنید

پیشوند و پسوند ها

4 Likes