تالار زبانشناس

حرفsدر آخر killچه معنی میده؟

در جمله یtibalt kills him معنی sآخر چیه و چرا آخر فعل گذاشته شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

این s سوم شخصه و برای تیبالت اومده، وقتی جمله در زمان حال بیاد ( اتفاق در زمان حال بیفته) و فاعل سوم شخص باشه فعلش s سوم شخص را می گیره

3 Likes

همونطور ک اعظم جون @azam-123 گفتن
برای سوم شخص استفاده می شه
ما از s آخر فعل برای it she he استفاده می کنیم
و در کلماتی ک اخرشون Ch, sh, s , ss , x , o هست
اس تبدیل ب es میشه

3 Likes

s سوم شخص است عزیز:rose::rose::rose::rose:

1 Likes