تالار زبانشناس

چرا نوشته شده حالا او (صوفی ) ثروت بود

سلام ، در داستان کوتاه

چرا گفته شد ? Now she was rich

1 Likes

منظورش ثروتمند هست
حالا او ثروتمند است ؟

1 Likes

سلام باید می گفت : now she IS rich ولی گفته now she WAS rich

1 Likes

بله، حق با شماست
چون کل داستان در مورد زمان گذشته ست
این جمله رو هم در همون زمان استفاده کرده

2 Likes