تالار زبانشناس

Then & when

Then میشه سپس
When میشه وقتی که ، کی ، چه زمانی

4 Likes