تالار زبانشناس

تفاوت him در جمله چیه

از کجا بفهمیم him به او اشاره میکنه یا به خودش
Lady macbeth tells macbeth to kill him

Macbeth sees a knife in front of him


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

اگر اشاره ب خودش باشه با عبارت himself میاد

2 Likes

ولی اگه قرینه باشه نیازی نیست

2 Likes

تو داستان تو ترجمه ی این جمله به خودش اشاره میکنه

macbeth sees a knife in front of him
ولی himself ننوشته

2 Likes

بله درسته ولی با قرینه میشه تقریبا فهمید ک منظوش تو دومی خودش هست
تو اولی چون بحث کشتن شخص دیگری بود معلوم هم بود ک himب خود مکبث بر نمیگرده اما تو مثال دوم بر عکس هست اگه قرار بود چاقو جلوی دیگری باشه بهتر بود ب جای ضمیر اسم اون شخص می اومد ب خصوص ک جمله ی ماقبلش هم در مورد خود مکبث و تردید اون بود

2 Likes