تالار زبانشناس

Cootie germs

معنی این عبارت چی میشه?

2 Likes

Cootie = شپش
Germs = میکروب

5 Likes
3 Likes