تالار زبانشناس

Swooped down

I was in the school play and in the big final, I was supposed to fly in and save Wendy from the pirates, when I swooped down, the rope was pretty tight around my fuel tank,and… معنی عبارت تو عنوان رو میخوام?

2 Likes

به معنی سریع پایین اومدن و حتی بعضی وقتا شیرجه زدن هست. مثل حرکت پرندگان شکاری، این لغت اتفاقا برای پرندگان هم زیاد استفاده میشه

4 Likes