تالار زبانشناس

چرا baby به جای little

چون اینجا منظورش اردک نوزاد هستش. چون تازه ب دنیا اومده نوزاد محصوب میشه

5 Likes