معنی I wonder if چیست؟

معنی I Wonder If تو جمله زیر چیه؟

I wonder if this time you threw Mr. Dinosaur just a bit too high.


این تاپیک مربوط به درس« آقای دایناسور گم شده » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

4 پسندیده

سلام دوست عزیز

جمله اینه:

I wonder if this time you threw Mr. Dinosaur just a bit too high.

طبق مطلب زیر، در اینجا معنای اول کاربرد داره

“I wonder if” has two meanings:

عبارت “I wonder if” تو معنا دارد:

1-to think about something because you want to know more facts or details about it.

1- به معنی فکر کردن برای چیزی، چرا که می‌خواهید اطلاعات و حقایق بیشتری درباره آن موضوع بدانید.

wonder if/whether: I wonder if they’ll get married.

عبارت wonder if/whether: من می‌خواهم بدانم (شک دارم، ماندم) آیا آن‌ها ازدواج کرده‌اند؟

2- I wonder if/whether: a polite way of asking someone for something such as information or their opinion, or asking them to do something.

2- عبارت I wonder if/whether: یک راه مودبانه برای درخواست از شخصی برای چیزی مانند اطلاعات یا نظرشان درباره یک موضوع، یا درخواست از کسی برای انجام کاری.

I wondered if you could possibly lend me some money?

می‌خواهم بدانم آیا ممکن است کمی پول به من قرض دهید؟

I was wondering whether you would like to come to the theater with me?

می‌خواهم بدانم آیا دوست داری با من به تئاتر بیایی؟

I wonder if you would do me a favor?

می‌خواهم بدانم آیا لطفی در حق من می‌کنید؟

7 پسندیده