تالار زبانشناس

He (has had) many adventure دوتا چرا باهم اومدن

He has had many adventures.
Has تو این جملات چه معنی میده من درک نکردم
Had گذشتشه has حال دوتا باهم اومدن


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

سلام
زمان این ساختار perfect present یا همون ماضی نقلیه.
ساختارش
قسمت سوم فعل + have/has+ فاعل
که در این جا فعل ما have به معنی داشتن به کار رفته که قسمت سوم آن میشه had
ترجمش میشه : او ماجراهای زیادی داشته

4 Likes