تالار زبانشناس

بلاگ امیر(مطالب آموزشی، عکس و تجربه زبان آموزی)

بلاگ امیر(مطالب آموزشی، عکس و تجربه زبان آموزی)
0

سلام چطوره منم اینجا بلاگ بزنم!!
انشالله مورد استفاده قرار بگیره!

3 Likes


:tulip:⚘:rose::wilted_flower::hibiscus::tulip::blossom::sunflower:⚘:rose::wilted_flower:

5 Likes

عشق به اشیا و وسایل،!!

5 Likes

سلام
دوستان یادتون باشه چالش ۳+۳ در مورد نکات مهم زبان آموزی برگزار شد.خلاصه اش را اینجا بازم میارم!
ممنون از مشارکت خوب دوستان
نکات مهم چالش ۳ نکته مهم زبان آموزی؛
دسته بندی همه نظرات یه خورده سخت بود ولی سعی کردم مهم ترین نکات را که حداقل سه بار ذکر شده بود را بیاورم.
مهم ترین نکات دوستان در یادگیری با زبانشناس به ترتیب اهمیت ذکر شده عبارتند از؛
۱. پایبندی و استمرار در یادگیری ( ۱۴ بار )
۲. تکرار یادگیری (۷ بار)
۳. تعهد (۶ بار)
۴. شنیدن هوشمند (۵ بار)
۵. روش مناسب یادگیری
و سایر مواردی که حداقل سه بار تکرار شده بود؛
همراهی خوب دوستان، انرژی مثبت و مثبت اندیشی، پشت کار و تلاش در یادگیری، ایمان و صبر در یادگیری

بازم ممنون از همه دوستانی که مشارکت نمودند انشالله این جمع بندی به کارتون بیاد
:hibiscus::tulip::rose::sunflower::blossom::tulip::hibiscus::rose::sunflower::blossom:

8 Likes

یه نگاهی به این کلمات بندازید؛

Rending Asunder: جدا شدن، تکه تکه شدن، شكافته شدن cleftشکاف، ترک، چاک، بریدگی،:
give ear to the Command:گوش به فرمان بودن، اطاعت كردن stretch: گستردن، گسترده شدن یا کردن
quite flattened:كاملا صاف hill: توده، تل،تپه
throw out:بيرون ريختن whatever: هر چه که، آنچه که، هر چیز که
truly: واقعا، به راستی، حقیقتا toil: زحمت کشیدن، رنجبری کردن
Strive: تکاپو کردن، تلاش کردن، جد و جهد کردن account: به حساب آوردن، برشمردن
Fulfill: اطاعت کردن، فرمانبرداری کردن requirement: شرایط، پیش نیازها، مقتضیات
Forward: فرستادن، ارسال داشتن joyfully: با خوشی، بشادمانی، از روی خوشحالی
Record:نامه اعمال give from behind the back:از پشت سردادن
Chastisement:عذاب the flaming Hell Fire:آتش شعله ور جهنم
raise up after death:زنده شدن پس از مرگ watchful: مراقب، مواظب، هشیار
swear: سوگند خوردن، قسم خوردن Twilight: شفق، سرخی غروب
pass from one stage to another:گذراندن مراحل گوناگون Fullness: پری، پر بودن، سرشاری، در اينجا كامل شدن ماه
from birth to death: از تولد تا زندگي Resurrection:قيامت
What is the matter with:پس چرا Hereafter:آخرت
Prostrate: سجده کردن، پیشانی به خاک مالیدن adoration: پرستش، نیایش
Belie: تکذيب كردن Knower: داننده
give them the glad-tidings:بشارت دادن به آنها painful chastisements:عذاب دردناك
Except: به استثنای ، غیر از permanent Reward:پاداش ماندگار

2 Likes

حال یه قلم بردادید ببینید چند تا کلمه تو ذهنتون مونده با خوندن این متن؛

Al- Insheqaq (The Rending Asunder of the Sky)
In the name of Allah the Merciful Beneficent
When the Sky is cleft asunder, (1)
And it gives ear to the Command of its Creator; and truly it most do so; (2)
And when the Earth shall be stretched out, [quite flattened; no mountains, no hills] (3)
And shall throw out whatever is in it and becomes empty, (4)
And it gives ear to the Command of its Creator and truly it must do so; (5)
O, man! Verily, you who toil and strive in the Path of your Creator & Nurturer, surely you are going to Meet Him. (6)
So for the one who Record of Deeds is given to his right hand, (7)
Soon his account shall be taken in an easy way [because he has fulfilled the requirements which has forwarded from the other world], (8)
And he will return joyfully to his family. (9)
But the one whose Record is given from behind his back, (10)
He shall wish and pray for his death to be saved from the Chastisement, (11)
And he will enter the flaming Hell Fire, (12)
Verily, he enjoyed life among his family in the word, (13)
And verily, he was of the opinion that he would never be raised up after his death, (14)
But his Creator & Nurturer was ever watchful of him. (15)
So I swear by the Twilight; (16)
And by the Night and all that it covers; (17)
And by the Moon in its Fullness; (18)
[By all these oaths] That you people shall surely pass from one stage to another [from birth to death and then to the Resurrection], (19)
What is the matter with the disbelievers that they do not accept Faith and do not believe in the Hereafter? (20)
And when Quran is recited to them they do not prostrate in adoration, (21)
The disbelievers not only do not prostrate, but they also belie the Holy Quran; (22)
And Allah is the Only Knower of what they hide in their hearts. (23)
So [O, Messenger!] give them the glad-tidings of a painful chastisements! (24)
Except those who [following the warnings], believe and do good deeds; for them will be the permanent Reward [of Paradise.] (25)

2 Likes

2 Likes