تالار زبانشناس

لایتنر خوب

سلام
یک لایتنر خارج از زبانشناس سراغ دارین؟بجزAnkiالبته

3 Likes

سلام . چند تا از لایتنر هایی که توسط دوستان معرفی شدن

8 Likes