تالار زبانشناس

چرا تو این سوال فعل es deny گرفته؟

Who denies death? Americans. Americans deny death. Do Guatemalans deny death?
No. No Guatemalans don’t deny death.

2 Likes

برای جمله سوالی با who فعل کمکی نمیاریم بعضی وقتا همونطور که اینجا میبینید. در اونصورت فعل رو سوم شخص میایم، که همونطور که میدونین اگر زمان حال باشه s میگیره

6 Likes