تالار زبانشناس

چطوری باید بگیم که خیلی مسخره بود

چطوری باید بگیم که خیلی مسخره بود
0

چطوری بنویسیم ارزش نگاه کردن نداشت
چطوری بگیم خیلی مسخره و حوصله سربر بود؟؟

4 Likes

It wasn’t worth watching.

It was too boring and ridiculous.

صفت های دیگری هم با همین معانی میشه به کار برد البته.

7 Likes