تالار زبانشناس

مفهوم عبارت چی میشه?

I should do it. Then I’ll be in charge. مفهوم عبارت I’ll be in charge چی میشه?

2 Likes

یعنی، اختیار و کنترل انجام کاری را به دست گرفتن

3 Likes