تالار زبانشناس

زمان های فعل ها

یه مثال بزنین دقیق تر میشه گفت :hibiscus:

2 Likes