تالار زبانشناس

نبود حروف اضافه

در جملاتی مانند she marries her husband’s brother
چرا میان marrries وhusband نیومده with؟
ویا در جله ی horatio tells him میان tellsو him
To ندارد ؟
ویا جمله ی
He asks the actors to change their play
چرا میان asks و actors
From یا of نیومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
لطفا انگلیسی رو از دید فارسی نگاه نکنید.
She merries her husband’s brother
فعل ازدواج کردن از اون فعل هایی هست که حرف اضافه نداره.
She is merried to her husband’s brother
دقت کنید ازدواج کردن در فعل بالا صفت هست و
To به خاطر is اومده.

این قانونه tell هست

You tell someone somthing
تو میگی به شخصی چیزی یعنی تل نیز حرف اضافه ندارد.
She tells me i must do
اون گفت من(به من) من باید انجام بدم.

Ask هم همینطور
She asks me
She asked the girl
She asked me a question
" I ask him "what are you doing

لطفا دیکشنری لانگمن رو اضافه کنید.

2 Likes

In meaning 1, tell is transitive and must be followed by an object.

• You tell someone something:
He told her the news.

• You tell something to someone:
He told the news to his mother.
✗Don’t say: He told to his mother the news.

• You tell someone about something:

He told me about his feelings.
✗Don’t say: He told about his feelings.

• You tell someone to do something:
He told me to sit down.
• You use tell someone (that) when reporting what someone said:
He told them that he was sorry.

She told me I could go.
✗Don’t say: He told that he was sorry.

1 Likes