تالار زبانشناس

در داستان تز بسوی نجات

چرا در داستان تز بسوی نجات از کلمه called out استفاده شده ؟ تفاوت call و call out چی هست؟

2 Likes

Call out یک فعل عبارتی هست به معنای با صدای بلند صدا زدن

2 Likes