تالار زبانشناس

That's strange,' thought Mummy Duck.سلام در این متن thinkبه معنی فک کردن است چرا اینجا thought به کار رفته

سلام ، چون زمان جمله گذشته است از حالت سوم think یعنی همون thought استفاده کرده .

2 Likes