تالار زبانشناس

تفاوت دو جمله با cut و was cutting

فکر میکنم ترجمه شما درست باشه

۱. او پوست رو برید
۲. او پوست رو می برید