ددرباره معانی و گرامر های as واسم توضیح بدید لطفا؟؟؟

درباره معانی و گرامر های as واسم توضیح بدید لطفا؟؟؟


این تاپیک مربوط به « رفتار وسواسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « رفتار وسواسی »

1 پسندیده

As = when
He get home as his dad is wating at the door
او رسید خونه وقتی ک پدرش منتظرش بود پشت در
He saw a red bike as he was riding up the street
او دید یه دوچرخه قرمز وقتی که میروند تو خیابون
As =به عنوان
?As a young man cann’t you solve the problem
به عنوان یک مرد جوان نمیتونی حل کنی این مشکل رو

As…As =صفت مساوی
He is as tall as me
او یه خورده از من بلندتره
Tom’s not as old as you, is he
تام مسن تر از تو نیست . آی هست

5 پسندیده