تالار زبانشناس

کاربرد as well چیست

کاربرد as well چیست
0

Allen’s friend is not very hungry, therefore Allen’s friend only orders a few small dishes. So Allen decides to only get a few small dishes as well.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 41- آلن در رستوران است. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

in addition , also , too
هم، نیز، همینطور

الن تصمیم میگیره که او هم

7 Likes

As well = too

هر دو اخر جمله میان.
As well
اکادمیک تره

2 Likes