تالار زبانشناس

این جمله معنی wonder میشه تعجب کردن یا اینکه خبر نداشتن؟؟؟

Daddy: Oh, dear. I wonder where he can be


این تاپیک مربوط به درس« پنهان کن و پیدا کن » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

3 Likes

گزینه دوم
خبر نداشتن

3 Likes

اما این مفهوم زیاد کاربرد نداره ،درسته چون توی معانی هم نبود گشتم

2 Likes


این مطلب هم مطالعه کنید

4 Likes