تالار زبانشناس

معانی کلمات head master و telephone box

دوستان معانی این کلمات رو بگین لطفا
ممنونم:smiling_face_with_three_hearts::rose:


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

سلام
Headmaster مدیر (مرد(
headmistressمدیر زن

Telephon box هم باجه تلفنه
لطفا یه دیکشنری نصب کنید.یا براتون مقدور نیست. همه ی لغاتتون رو تو یک تاپیک بپرسید

7 Likes

خیلی خیلی ممنونم:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::rose::rose::blush::pray::pray:

3 Likes