تالار زبانشناس

Some doctors were insulted

سلام
معنی کدوم درستره چرا؟
1برخی دکترا توهین کردن که Semmelweis داشت میگفت انها تمیز نیستن
2برخی دکترامورد توهین واقع شدن که Semmelweis داشت میگفت انها تمیز نیستن
Some doctors were insulted that Semmelweis was saying that they were not clean

2 Likes

ساختار مجهول رو به عنوان مطالعه بیشتر بررسی کنین.
مورد دوم
اینجا تعدادی از پزشک ها مورد توهین قرار گرفتن از اینکه semmelweis [ که junior بوده و رتبه پایین تری داشته] به اونها گفته تمیز نیستین.
و اینکه مورد اول غلطه تو سوال گفتین کدوم درست تره. :sweat_smile:

4 Likes